Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa (zwanych dalej też Użytkownikiem) przez portal onkologia.pl (dalej zwany Portalem), prowadzony pod adresem domeny onkologia.pl (dalej zwaną Witryną) przez Medical Communications Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-903) przy ul. Powsińskiej 34, (dalej zwanej Prowadzącym Portal) i jest uruchamiana kliknięciem łącza „Polityka Prywatności” w stopce Witryny.
Prowadzący Portal dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
Jakie dane zbiera Prowadzący Portal w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Prowadzący Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Prowadzącego Portal i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i jej usług. Pliki cookies wykorzystywane są przez Portal w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu edukacji, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa działań na Portalu.
Pliki cookies wykorzystywane przez Prowadzącego Portal mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies Prowadzący Portal może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane (zwane dalej danymi Danymi Użytkownika) zbiera Prowadzący Portal podczas rejestracji?
Prowadzący Portal będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku korzystania z usług i procesu rejestracji na Witrynie:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy,
  3. rodzaj apteki, w której są Państwo zatrudnieni
  4. kod pocztowy apteki,
  5. adres poczty elektronicznej,
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i korzystania z usług w ramach Witryny.Ponadto, Prowadzący Portal może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wysyłania zamówionych przez użytkowników materiałów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji.
  3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Poprawianie i usuwanie danych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wystosowanie pisma do Medical Communication Sp. z o.o. pod następujący adres: Medical Communications Sp. o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa.
Informujemy, że usunięcie niektórych Państwa danych może skutkować usunięciem konta Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu jego konta.
W celu dokonania aktualizacji lub zmiany danych Użytkownika prosimy o skorzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wystosowanie pisma pod powyższy adres. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu jego konta.
Przetwarzanie i udostępnianie danych
Prowadzący Portal będzie przetwarzać Dane Użytkownika dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z Witryny. Ponadto, Prowadzący Portal może przetwarzać te dane także dla swoich potrzeb, w tym w celu lepszego zrozumienia potrzeb Użytkownika oraz zrozumienia, w jaki sposób możemy udoskonalić nasze serwisy internetowe, produkty i usługi. Możemy również wykorzystywać Dane Użytkownika w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu przekazania mu ogólnych informacji na temat zdrowia (np. informacji o różnych schorzeniach) oraz informacji o naszych produktach i usługach. Z zastrzeżeniem poniższego, Prowadzący Portal nie będzie udostępniać danych Użytkownika osobom trzecim bez zgody Użytkownika na takie udostępnienie. Możemy udostępniać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom i partnerom Prowadzącego Portal w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz Prowadzącego Portal lub we współpracy z Prowadzącym Portal. Korzystanie z Danych Użytkownika przez agentów, wykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Prowadzącego Portal. Możemy, na przykład, przekazywać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom lub partnerom dla potrzeb prowadzenia naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych, przekazywania użytkownikowi drogą elektroniczną żądanych informacji lub wystawienia certyfikatu zaliczenia egzaminu CME. Prowadzący Portal wymaga od takich wykonawców przedstawienia umownych gwarancji ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych na poziomie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika w odpowiednim zakresie na żądanie uprawnionych organów władz oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Możemy ponadto przekazywać Dane Użytkownika osobom trzecim w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju zbyciem przedsiębiorstwa związanego z Witryną, której dotyczą dane (w przypadkach dozwolonych przez prawo). W takim przypadku zobowiążemy każdego nabywcę do traktowania Danych Użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Każda osoba trzecia, której udostępnimy Dane Użytkownika (z wyłączeniem organów władz, którym informacje są ujawniane na skutek wymogów wynikających z przepisów prawa) zostanie umownie zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.
Środki techniczne i Państwa obowiązki
Prowadzący Portal dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Prowadzący Portal nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@onkologia.pl
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@onkologia.pl
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Prowadzącego Portal. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron
Inne ważne informacje
Należy pamiętać, ze Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do jej odwiedzenia. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18 roku życia.
W przypadku, gdyby niniejsza witryna miała zbierać i przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania polityczne, religijne i filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności, odbędzie się to wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do funkcjonowania Witryny lub usług oferowanych za jej pośrednictwem.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@onkologia.pl